PRIVACYVERKLARING THUISMAKERS BV

INLEIDING

Thuismakers B.V. is een projectontwikkelaar en projectmanagementbureau voor zorgvastgoed. Omdat Thuismakers B.V. het belangrijk vindt dat uw privacy wordt gerespecteerd, behandelen we uw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hierbij houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving die op het verwerken van persoonsgegevens van toepassing is.

U kunt Thuismakers BV bereiken via info@thuismakers.nl of via telefoonnummer 088 572 10 42. Omdat deze verklaring onderhevig is aan de geldende wet- en regelgeving, wordt de privacyverklaring van tijd tot tijd aangepast. De laatste aanpassing is gedaan op 5 juli 2022. U kunt altijd de laatste versie van de privacyverklaring inzien via de website van Thuismakers BV. U kunt het privacy statement printen en/of opslaan door gebruik te maken van de daarvoor bestemde knop bovenaan de pagina.

DOEL EN GRONDSLAGEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Sollicitanten

Wanneer u solliciteert op een vacature van Thuismakers BV verzamelen wij gegevens van u die betrekking hebben op de vacature waarop u heeft gereageerd. Dit betekent dat wij persoonsgegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum, geslacht, opleiding en vorming, werkervaring, competenties en uw salarisindicatie verzamelen. Deze gegevens hebben wij nodig om te beoordelen of u geschikt bent voor de vacature waarop u heeft gereageerd. Deze gegevens worden verzameld en verwerkt op grond van de te sluiten arbeidsovereenkomst.

Website bezoekers

Wanneer u gebruik maakt van onze website heeft u de mogelijkheid om een contactformulier in te vullen voor bijvoorbeeld vragen over onze projecten. De ingevulde informatie wordt doorgestuurd naar ons algemene contactadres. Ook meten wij statistieken op de website door middel van Google Analytics, zo kunnen wij onze website optimaliseren. Onze Google Analytics instellingen zijn geconfigureerd volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaren van persoonsgegevens

Thuismakers BV bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn noodzakelijk is. Echter in die gevallen waarin op grond van wet- en regelgeving vereist is dat persoonsgegevens langer bewaard dienen te worden, zal Thuismakers BV deze gegevens gedurende deze termijn bewaren.

Sollicitanten

Contactgegevens: maximaal vier weken na besluit sollicitatie (afwijzing of aanname). Sollicitatie (CV en motivatiebrief): maximaal vier weken na besluit sollicitatie (afwijzing of aanname). Wanneer u daar toestemming voor geeft bewaren wij deze gegevens maximaal één jaar.

Website bezoekers

Contactgegevens en bericht: maximaal 1 jaar na het ontvangen van bericht.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

Thuismakers BV doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Uiteraard houden wij ons aan de wet- en regelgeving. Alle medewerkers van Thuismakers BV en andere medewerkers die door Thuismakers BV zijn ingehuurd hebben geheimhoudingsplicht die geldt voor alle persoonsgegevens die Thuismakers BV verwerkt. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging en dienen onze medewerkers zich aan vastgestelde procedures en gedragsregels te houden.

RECHTEN TEN AANZIEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u informatie wilt over de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, kunnen wij u deze informatie pas geven als voldoende duidelijk is wie u bent (identificeren) en u ook daadwerkelijk de persoon bent die u zegt te zijn (authentiseren). Wij verstrekken geen gegevens over de telefoon of via e-mail zonder dat wij zeker weten met wie wij communiceren en of wij u de persoonsgegevens rechtmatig kunnen verstrekken. Hiermee zorgen wij ervoor dat de privacy van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

  • Recht op inzage in door ons vastgelegde gegevens;
  • Recht op indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van gegevens; 
  • Recht om bezwaar te maken tegen bepaalde wijze van gebruik van gegevens; 
  • Recht om vergeten te worden; 
  • Recht op het overdragen van uw persoonsgegevens; 
  • Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

In sommige gevallen kunnen of mogen wij geen wijziging of verwijdering doorvoeren. Bijvoorbeeld als dat in strijd met de wet is. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw gegevens of uw bezwaar tegen een verwerking kunt u indienen via privacy@thuismakers.nl of schriftelijk:

Thuismakers BV
Bezuidenhoutseweg 50
2594AW Den Haag

Bij het recht op bezwaar, recht om vergeten te worden of het recht op het overdragen van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met Thuismakers BV (zie contact gegevens hieronder).

Wanneer u een klacht in wilt dienen over de verzameling of verwerking van uw persoonsgegevens door Thuismakers BV dan kunt deze klacht indienen bij:

Autoriteit Persoonsgegevens 
Postbus 93374 
2509 AJ DEN HAAG 

Of via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

TOESTEMMING

In bepaalde gevallen is het nodig om u om toestemming te vragen om persoonsgegevens te mogen verwerken. Bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens worden verwerkt anders dan op grond van een overeenkomst die wij met u hebben gesloten of om een wettelijke verplichting na te komen.

U kunt uw afgegeven toestemming te alle tijden intrekken.

PROFILING

Thuismakers BV verwerkt géén gegevens van u op basis waarvan een geautomatiseerde besluitvorming plaatsvindt die voor u gevolgen heeft (profiling).

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Thuismakers BV
Bezuidenhoutseweg 50
2594AW Den Haag
088 572 10 42
info@thuismakers.nl

 

Laatste update: 5 juli 2022

 

Download deze privacyverklaring in pdf

Meer weten?

Zoek op trefwoord...